Reakcje anaboliczne kataboliczne

17 REGULACJA RYTMÓW OKOŁODOBOWYCH NA PRZYKŁADZIE MELATONINY O POWOLNYM UWALNIANIU 63 Rycina 8. EEG. Widmo mocy fal wolnych w paśmie theta [%] (ang. power density) dla melatoniny, zolpidemu, zopiklonu oraz midazolamu (wg Monografia Circadin, 2008) LEKI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWNOŚĆ UKŁADU MELATOTONINERGICZNEGO Upośledzenie mechanizmów synchronizujących rytmy okołodobowe prawdopodobnie wpływa na wahania nastroju. Próby oddziaływania na zmiany rytmów znane są od dawna, np. stosowanie terapii światłem. Od pewnego czasu poszukuje się metod farmakoterapii, których celem jest bezpośrednie korygowanie zaburzeń układu melatoninergicznego. Pierwszym syntetycznym agonistą receptorów MT1 i MT2 dla melatoniny był Ramelteon (Karim i wsp., 2006). Kolejnym analogiem melatoniny jest agomelatyna, pochodna naftalenu, agonista receptorów MT1 oraz

Reakcje anaboliczne kataboliczne

reakcje anaboliczne kataboliczne

Media:

reakcje anaboliczne katabolicznereakcje anaboliczne katabolicznereakcje anaboliczne katabolicznereakcje anaboliczne katabolicznereakcje anaboliczne kataboliczne

http://buy-steroids.org